Định biên nhân sự
Sắp diễn ra
Tỏ bản thân - Nâng đội nhóm
Kết thúc
Phương pháp MECT đào tạo đa giác quan trong giảng dạy Online
Kết thúc
Breakthrough thinking - Tư duy đột phá
Kết thúc
Chìa khóa thành công cho nhà lãnh đạo
Kết thúc
Hỏi gì cho việc học & Thăng tiến bản thân của bạn?
Kết thúc
Leading Diverse Teams in the Workplace - Kỹ năng lãnh đạo đội ngũ đa phong cách
Kết thúc
Empowering people - Kỹ năng trao quyền
Kết thúc
Overcoming the obstacles to build team - Vượt qua những trở ngại để xây dựng đội ngũ
Kết thúc
Effective Learning Outcome Assessment Tool - Công Cụ Đánh Giá Kết Quả Học Tập Hiệu Quả
Kết thúc
Programming method for the road to success - Phương thức lập trình cho con đường thành công
Kết thúc
Act like a leader, Think like a leader - Hành động, Tư duy như lãnh đạo
Kết thúc
Active Living - Sống chủ động
Kết thúc
Situational Leadership - Lãnh đạo theo tình huống
Kết thúc
Time and energy management - Quản lý thời gian và năng lượng
Kết thúc
TALKSHOW: Diversity Equity Inclusion in Global Company
Kết thúc
STAKEHOLDERS MANAGEMENT - QUẢN LÝ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Kết thúc
LEADING YOURSELF - KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO BẢN THÂN
Kết thúc
LEADERSHIP STYLE - PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
Kết thúc