Analysis & Judgement/ Kỹ năng phân tích và phán đoán

  • Ticket
  • Location
  • Date (d/m/y)

100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND

100,000 ₫

Sự kết hợp này không tồn tại.

 Đăng ký ngay

Phí thành viên tham dự: trả phí
Địa điểm: Zoom Meeting
Ngày: 09/06/2022


Ticket: Cost
Location: Zoom Meeting
Date (d/m/y): 09/06/2022


Điều khoản và Điều kiện