Act like a leader, Think like a leader - Hành động, Tư duy như lãnh đạo

  • Loại vé
  • Địa điểm
  • Ngày

100.000 ₫ 100.000 ₫ 100000.0 VND

100.000 ₫

Sự kết hợp này không tồn tại.

 Đăng ký ngay

Loại vé: Trả phí
Địa điểm: Zoom Meeting
Ngày: 25/08/2022


Loại vé: Trả phí
Địa điểm: Zoom Meeting
Ngày: 25/08/2022


Điều khoản và Điều kiện