Định biên nhân sự

  • Loại vé
  • Địa điểm
  • Ngày

0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

0 ₫

Sự kết hợp này không tồn tại.

 Đăng ký ngay

Phương pháp định biên nhân sự tăng hiệu quả việc sử dụng nhân lực trong đội ngũ


Loại vé: Miễn Phí
Địa điểm: Zoom Meeting
Ngày: 08/12/2022


Điều khoản và Điều kiện